• Jestem coachem, mentorem i niezależnym konsultantem oraz terapeutą Gestalt (w trakcie szkolenia).

  Jako coach, mentor i konsultant

  Wspieram osoby indywidualne, zespoły i organizacje w rozwoju kompetencji w obszarach: odpowiedzialnego przywództwa, zarządzania ludźmi i komunikacji, a także w w sytuacjach kryzysowych. Uczę tajników wystąpień publicznych i sztuki prezentacji.
  Moje przewagi to praktyka i doświadczenie: wykorzystuję sukcesy i porażki własnej 20-letniej kariery zawodowej (więcej w zakładce MOJA HISTORIA).
  Jako coach i mentor przepracowałem z Klientami ponad 3.000 godzin (od 2015) i poddaję się systematycznej superwizji (nadzorowi normatywno-rozwojowemu), która moim zdaniem jest warunkiem uprawiania wszelkich zawodów pomocowych.
  Zapraszam zarówno na żywo do gabinetu na warszawskim Ursynowie, jak i online. Mam własne studio przystosowane do intymnej i efektywnej pracy zdalnej oraz duże doświadczenie we wspieraniu online nabyte w czasie pandemii.

  Jako terapeuta

  Wspieram w problemach i kryzysach, w cierpieniu i rozwoju. Zapraszam wszystkie Osoby, które potrzebują wsparcia, w całej różnorodności, jaką niesie życie. Zapraszam Cię bez względu na płeć (cispłciowość i niebinarność), tożsamość seksualną (LGBTQIA), status społeczny czy rodzaj Twoich problemów i doświadczeń. Każda Osoba zasługuje na pomoc i wsparcie. Pracuję z osobami pełnoletnimi (18+). Oferuję zaangażowaną relację terapeutyczną opartą na moich wartościach/zasadach: poufności, akceptacji/nieocenianiu, szacunku/otwartości, profesjonaliźmie i etyce zawodowej psychoterapeuty (więcej w zakładce MOJE ZASADY).
  Zapraszam zarówno do gabinetu (Fundacja Terapeutyczna na warszawskim Ursynowie), jak i online. Mam własne studio przystosowane do intymnej i efektywnej pracy zdalnej oraz duże doświadczenie we wspieraniu online nabyte w czasie pandemii.

  Jestem studentem ostatniego roku Szkoły Psychoterapii Gestalt w Warszawie. To podyplomowe 4-letnie studia, przygotowujące do zawodu psychoterapeuty z certyfikatem EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Zgodnie z zasadami i etyką zawodową uzyskałem zgodę Szkoły i Superwizorów na prowadzenie praktyki terapeutycznej.

 • MOJE ZASADY I WARTOŚCI

  1

  Poufność

  Poufność jest podstawą mojej pracy i fundamentem etyki zawodowej. Poufne jest wszystko, co dotyczy Klienta i relacji (przebieg sesji, spotkań, konsultacji, warsztatów, wszelkie informacje i dokumenty). Jeśli omawiam przypadki dotyczące Klientów (przede wszystkim w czasie procesu superwizji zawodowej), to ZAWSZE anonimowo i bez możliwości identyfikacji Klienta. 
  Poufność może zostać zawieszona wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia lub przestępstwa.
  2

  Akceptacja/ nieocenianie

  Klienta akceptuję takim, jakim przychodzi. 
  Nie oceniam Klientów, ich osobowości, przekonań, wartości czy postępowania. Akceptacja nie oznacza aprobaty. To bywa trudne, ale jest dla mnie bardzo ważne.
  3

  Szacunek

  Szanuję każdego Klienta, który przychodzi. Wierzę, że każda istota zasługuje na szacunek. Szanuję autonomię Klienta i jego życiowe wybory. Wierzę, że każdy ma prawo do własnych wyborów, pod warunkiem, że są świadome. Moim zadaniem jest wspierać rozwój świadomości Klientów.
  4

  Uczciwość/ otwartość

  Działam tak, aby moje relacje z Klientami były transparentne. Trzymam się ustalanych granic, także granic swoich kompetencji i możliwości. Nie manipuluję. Nie mieszam życia zawodowego z prywatnym. Nie obiecuję rzeczy, których nie mogę zrealizować. Szczerze daję feedback i jestem otwarty na szczery feedback. Moją osobistą markę buduję na postawie, kompetencjach i doświadczeniu. Mam szacunek do ludzi i do samego siebie. Nie dyskredytuję innych i nie pozwalam dyskredytować siebie.
  5

  Profesjonalizm

  Stale podnoszę swoje kompetencje. Im więcej wiem, tym więcej chcę wiedzieć. Studiuję, czytam, biorę udział w kursach i warsztatach. Każdego dnia uczę się czegoś nowego. Od początku swojej działalności wsparciowej korzystam regularnie z profesjonalnej superwizji. Proces superwizyjny pozwala mi zdobywać nowe umiejętności oraz konfrontować myśli, uczucia, problemy z kimś bardziej doświadczonym. Dzięki superwizji jestem w lepszym kontakcie ze sobą, a to pozwala mi efektywnie pomagać moim Klientom. Moim zdaniem superwizja jest obowiązkowym warunkiem wykonywania zawodu z obszaru pomocy psychologicznej (mimo, że nie wymagają jej zapisy kodeksów etycznych).
  6

  Etyka

  W swojej pracy przestrzegam jak najwyższych standardów etycznych, zarówno tych zapisanych (np. Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Kodeks Etyczny Izby Coachingu), jak i niepisanych, opartych na moich wartościach. W zachowaniu najwyższych standardów bardzo pomocne jest wsparcie superwizyjne i interwizyjne (koleżeńskie). 
 • MOJE DEFINICJE - CO JEST CZYM

  Warto wiedzieć czym się charakteryzują i czym różnią poszczególne rodzaje działalności wsparciowej. Oto opracowane przeze mnie definicje

  Psychoterapia

  Psychoterapia to proces wsparcia, który opiera się przede wszystkim na relacji między Klientem a psychoterapeutą. Celem procesu terapeutycznego jest poprawa jakości życia, zdrowia i dobrostanu Klienta, zarówno w aspekcie indywidualnym (samoświadomość, wolność wyboru, odpowiedzialność, kontakt ze sobą), jak i społecznym (relacje z innymi ludźmi i ze światem). Psychoterapia wykorzystuje założenia różnych nurtów psychologii, które w rozmaitych aspektach ludzkiego bytu dopatrują się zarówno przyczyn problemów jak i rozwiązań. Np. nurt psychodynamiczny akcentuje nieświadome konflikty wewnętrzne, nurt poznawczo-behawioralny kładzie nacisk na rolę przekonań i nawyków, zaś nurt humanistyczno-egzystencjalny przypisuje człowiekowi zdolność samoregulacji, samoświadomości, wyboru oraz wolności i odpowiedzialności.

  W myśl współczesnych badań i studiów, wspólnym mianownikiem wszystkich nurtów jest kluczowe znaczenie leczącej relacji terapeutycznej między Klientem a terapeutą.

  Psychoterapia zajmuje się wspieraniem Klientów zarówno w powszechnych doświadczeniach i problemach życiowych (np. narodziny dziecka, zmiana pracy, żałoba, rozwód itd.), jak w dysfunkcjach utrudniających życie (np. problemy z emocjami, myślami, komunikowaniem się), a także w poważniejszych psychicznych doświadczeniach chorobowych (np. doświadczenia depresyjne, obsesyjno-kompulsywne, dwubiegunowe, uzależnienia itd.).

  Psychoterapia Gestalt

  Psychoterapia Gestalt ma swoje źródła przede wszystkim w: psychologii humanistycznej (człowiek jako podmiot autonomiczny, zdolny do podejmowania wyborów i samorozwoju), filozofii egzystencjalnej (holizm, fenomenologia), a także w koncepcjach filozoficzno-religijnych Dalekiego Wschodu (skupienie na tu i teraz, integracja przeciwieństw).

  Psychoterapia Gestalt widzi człowieka jako całość, nie dzieląc go na umysł, uczucia, ciało czy duszę. Nie przypisuje ludzkich zachowań ani nieświadomym popędom, ani zależności bodziec-reakcja, za to przyznaje człowiekowi wolność wyboru i odpowiedzialność za własny rozwój. Gestalt przyjmuje człowieka takim, jaki jest naprawdę, z jego jasnymi i ciemnymi stronami. Celem procesu terapeutycznego w tym nurcie jest przede wszystkim poszerzanie świadomości Klienta w kontakcie i relacji z terapeutą.

  Psychoterapia Gestalt identyfikuje i pozwala zmieniać dysfunkcyjne wzorce przystosowawcze (także w doświadczeniach choroby), a jednocześnie nie osądza, nie obwinia i nie każe się zmieniać na siłę. Gestalt zakłada, że zmiana wydarza się wtedy, kiedy człowiek staje się w pełni sobą, świadomym swoich zasobów i ograniczeń. W ten sposób daje nam szansę na pogodzenie ze sobą i pełniejsze, szczęśliwsze, bardziej świadome i satysfakcjonujące życie.

  Coaching

  Coaching to zorientowany na przyszłość proces wspierania Klienta w procesie zmiany. W procesie coachingowym Klient określa cel i jest odpowiedzialny za jego realizację, a coach odpowiada za efektywny przebieg procesu z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi (techniki słuchania, zadawania pytań, narzędzia analityczne). Coach wspiera Klienta w efektywnej realizacji celów, które służą podnoszeniu jakości życia zawodowego i prywatnego (zarówno poprzez eliminowanie problemów, jak i stawianie wyzwań rozwojowych) . Najważniejszym elementem coachingu jest partnerska i równorzędna relacja między coachem a Klientem, której podstawą jest zaufanie. Coaching może mieć formę indywidualną, grupową lub zespołową.

  Mentoring

  Mentoring jest procesem wsparcia w relacji mistrz-uczeń. Sensem mentoringu jest wsparcie w realizacji założonych celów zawodowych lub życiowych Klienta. Proces mentoringowy polega na usystematyzowanym i profesjonalnym przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, inspirowaniu oraz stymulowaniu aktywności podopiecznego do rozwoju i osiągania wyznaczonych celów. Mentoring różni się od coachingu tym, że mentor ponosi część odpowiedzialności za osiągnięcie wyznaczonych celów, a relacja między mentorem a Klientem zwykle nie jest równorzędna.

  Konsulting/doradztwo

  Konsulting/doradztwo to proces, w którym konsultant proponuje/ przekazuje/ oferuje Klientowi pomysły, wiedzę, rozwiązania lub narzędzia z określonego obszaru (np. zarządzania czy komunikacji). Usługi konsultanta są dopasowane do aktualnych potrzeb i możliwości Klienta i służą realizacji wyznaczanych przez niego celów. Konsultant bazuje na swojej specjalistycznej wiedzy i przede wszystkim doświadczeniu.

  Szkolenie/warsztat/trening

  Szkolenie/warsztat/trening to procesy służące przede wszystkim nabywaniu i ćwiczeniu nowych umiejętności z danego obszaru na podstawie dostarczanej wiedzy i/lub narzędzi. Efektywny proces szkoleniowy/ warsztatowy/ trenigowy obejmuje nie tylko elementy teoretyczne, ale przede wszystkim ćwiczenia praktyczne i doskonalenie umiejętności przy aktywnym udziale uczestników.

  Superwizja

  Superwizja to proces wsparcia przeznaczony dla osób wykonujących zawody z obszarów pomocowych (psychoterapia, coaching, mentoring, pomoc społeczna i środowiskowa itp.). Superwizja ma funkcje: szkoleniowe, rozwojowe i nadzorcze. Superwizant spotykając się systematycznie z superwizorem/ką podnosi swoje kwalifikacje (umiejętności, narzędzia), wyznacza cele rozwojowe (permanentna edukacja) oraz poddaje się ocenie i weryfikacji. Celem superwizji jest też rozstrzyganie bieżących problemów i dylematów występujących w procesach Klientów.

  Superwizorem może być jedynie osoba z dużym doświadczeniem i dorobkiem zawodowym, poświadczonym odpowiednimi szkoleniami. W myśl obowiązującego prawa i kodeksów etycznych superwizja nie jest obowiązkowa, jednak jest dobrą praktyką, która pozytwynie wyróżnia profesjonalistę w dziedzinie wsparcia.

 • FAQ - CZĘSTE PYTANIA I odpowiedzi

  Dlaczego w ogóle chcę być terapeutą?

  Zdecydowałem się zostać psychoterapeutą, bo wierzę w sens czynienia dobra i wspierania ludzi. Wierzę, że każdy człowiek może żyć własnym życiem w zgodzie ze sobą, że każdy ma wybór i wpływ na swoje życie, że najważniejsza jest świadomość siebie i autentyczność, a największy rozwój każdego człowieka to stawanie się prawdziwym sobą. Że tak samo ważne w ludzkim życiu są wszystkie aspekty jego istnienia: ciało, myśli i emocje. 
  Wierzę w wielką moc relacji między ludźmi, które wspierają, rozwijają i uzdrawiają. Taką relację, opartą na moich wartościach, oferuję swoim Klientom. Wspieram w kryzysie, cierpieniu i rozwoju. 
  Zapraszam wszystkich potrzebujących wsparcia, nie dzielę Klientów według płci, wieku, statusu, wykształcenia, problemów czy dysfunkcji z którymi przychodzą. Każdy zasługuje na wsparcie.

  Dlaczego Gestalt?

  Spośród wielu nurtów terapeutycznych świadomie wybrałem Gestalt, bo jego filozofia jest bliska mojemu pojmowaniu świata i człowieka. Gestalt opiera się na psychologii humanistycznej i egzystencjaliźmie, które przypisują człowiekowi sprawstwo, zasoby, wolność wyboru, odpowiedzialność, dążenie do rozwoju. Gestalt widzi człowieka jako całość, nie dzieląc go na umysł, uczucia, ciało czy duszę. Nie przypisuje ludzkich zachowań ani nieświadomym popędom ani zależności bodziec-reakcja. Przyjmuje człowieka takim, jaki jest, z jego jasnymi i ciemnymi stronami i daje mu szansę na pogodzenie ze sobą i pełniejsze, szczęśliwsze, bardziej satysfakcjonujące życie. Psychoterapia Gestalt poszerza świadomość, pobudza do refleksji, ale nie osądza, nie obwinia i nie każe się zmieniać na siłę. Daję nadzieję, że zmiana wydarza się wtedy, kiedy człowiek staje się w pełni sobą. To mnie przekonuje.

  Dlaczego wśród moich klientów w coachingu, mentoringu i konsultingu przeważają duże firmy?

  Jako coach i mentor, a przede wszystkim konsultant najczęściej pracuję dla dużych organizacji, w których wspieram liderów, menedżerów i zespoły zarządzające. Wspieram w obszarach  liderstwa, zarządzania i komunikacji. Pomagam liderom doświadczać odpowiedzialnego przywództwa, a zespołom efektywnie współpracować, wspieram w rozwoju kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych.
  Rozumiem problemy dużych organizacji, bo sam spędziłem blisko 20 lat na różnych szczeblach międzynarodowej korporacji. To dało mi wiedzę i doświadczenie, które teraz procentuje w moich relacjach z Klientami biznesowymi, zwłaszcza z "top managementem".  Jako były członek zarządu i menedżer zarządzający 500-osobowym zespołem rozumiem z czym mierzą się moi Klienci.
  Wierzę, że nie ma sprzeczności między pracą a życiem. Że można być spójnym w każdej z tych dziedzin, a życie i praca naturalnie się uzupełniają i tak samo mogą dawać szczęście i satysfakcję. 

  Czy pracuję z klientami indywidualnymi?

  Oczywiście tak. Zarówno w organizacjach jak i poza nimi. W każdej z dziedzin wsparcia, którą się zajmuję, oferuję zaangażowanie oparte na moich wartościach/zasadach: poufności, akceptacji/nieocenianiu, szacunku/otwartości, profesjonaliźnie i etyce zawodowej psychoterapeuty (więcej w zakładce MOJE ZASADY).

  Co mogę dać, a czego nie mogę?

  Mogę i chcę dawać bezwarunkowe wsparcie w transparentnej relacji z Klientem, bez oceniania i pouczania, za to w atmosferze szacunku i partnerstwa. Nie wymądrzam się, nie wiem lepiej, nie radzę jak żyć, bo szanuję Klientów i ich życiowe wybory. Nie stawiam diagnoz psychiatrycznych/psychologicznych i nie przepisuję leków. Sygnalizuję Klientom, kiedy widzę możliwą potrzebę konsultacji z lekarzem psychiatrą.

  Czym się różni psychoterapeuta od psychiatry i psychologa?

  To ważne pytanie i na czasie, w związku z rządowymi planami (koniec 2022) ograniczenia dostępu do zawodu psychoterapeuty i de facto poddania go nadzorowi państwowemu/partyjnemu, a co za tym idzie ograniczenia dostępności psychoterapii dla Klientów i Pacjentów. Więcej o planowanych zmianach prawnych, bezpieczeństwie klientów i stanowisku psychoterapeutek/psychterapeutów pod tym linkiem.

  Psychoterapeuta to specjalista w zakresie prowadzenia procesu terapeutycznego, mającego na celu dobrostan psychiczny i mentalny klienta. Psychoterapia dotyczy zarówno problemów psychicznych (np. lęki) i doświadczeń chorobowych (np. schizofrenia), jak i zagadnień typowo rozwojowych (potencjał życiowy) oraz wsparcia w wielu powszechnych problemach życiowych (narodziny dziecka, śmierć, kryzysy itp.), w tym relacji międzyludzkich (np. w rodzinie). Najważniejszą kompetencją psychoterapeuty jest umiejętność nawiązania i utrzymywania leczącej relacji terapeutycznej. Psychoterapeuta jest absolwentem (lub studentem posiadającym prawo wykonywania zawodu) 4-letnich podyplomowych studiów zakończonych certyfikatem uznanej organizacji terapeutycznej (polskiej lub międzynarodowej). Ważnym czynnikiem kwalifikacji psychoterapeuty jest przejście własnej psychoterapii oraz stały nadzór superwizyjny.

  Psycholog to absolwent studiów psychologicznych (jako dyscypliny nauk społecznych), które przygotowują do rozumienia zjawisk i zależności zachodzących w ludzkiej psychice. Psycholog (zależnie od specjalizacji) może diagnozować, przeprowadzać testy i badania, udzielać porad i konsultacji, ale jako taki nie jest psychoterapeutą.

  Psychiatra to absolwent studiów lekarskich (jako dyscypliny nauk medycznych), który specjalizuje się w zapobieganiu, diagnozowaniu oraz leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych. Psychiatra jako jedyny jest uprawniony do stosowania leczenia farmakologicznego.

   

 • REFERENCJE

  Opinie moich klientów pozwalają mi się rozwijać i działać skuteczniej

  Rafał to połączenie mądrości z ogromnym talentem do dzielenia się nią, pełnego zrozumienia dla potrzeb osób, z którymi współpracuje i umiejętności doboru takich słów, argumentów i narzędzi, które inspirują ich do zmiany i doskonalenia, spokoju i zrównoważenia z pasją do działania tak, by w prosty, otwierający i fascynujący sposób pokazać różne drogi i towarzyszyć w ich wyborach. Zawsze uważny, otwarty na dialog, gotowy, żeby wspierać. Spotkania z Rafałem budzą, pobudzają i rozbudzają i to właśnie dlatego po dwóch z nich nasi pracownicy i pracowniczki mówią – chcemy więcej.

  Magdalena Grzelak, Santander Consumer Bank S.A.

  “Rafał Olejniczak przeprowadził dla nas cykl warsztatów dedykowany kierownikom, dyrektorom i członkom zarządu. Stworzył plan warsztatów w oparciu o potrzeby i problemy do rozwiązania i poprowadził je w formie coachingu grupowego. Każde spotkanie z nim pozwoliło nam na wymianę poglądów w bardzo bezpiecznym dla uczestników klimacie i znalezienie odpowiedzi na trudne pytania. Praca Rafała nie kończy się w sali warsztatowej, uzupełniają ją wielogodzinne rozmowy konsultacyjne i wyczerpujące raporty, co oddaje jego zaangażowanie i profesjonalizm w relacji z klientem. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić współpracę z Rafałem Olejniczakiem.”

  Arkadiusz Mastalerek, Członek Zarządu Domu Inwestycyjnego XELION S.A.

  “Rafał ma niezwykłą zdolność patrzenia na zespół i dostrzegania jego DNA. Mocnych i słabych stron, punktów mocy i tych osłabiających efektywność. Jak nikt inny potrafi przeprowadzić proces rozwojowy, w którym poruszone zostaną dokładnie te struny,które poruszyć trzeba by zwiększyć skuteczność biznesową, ale i poczucie sensu zespołu.”
  Joanna Średnicka, prezeska Pracowni Gier Szkoleniowych, twórczyni Game Changers Academy
   

  "Praca z Rafałem była inna niż się spodziewałem. Rafał zwrócił mi uwagę na takie aspekty, których wcześniej sobie nie uświadamiałem, a które okazały się kluczowe by moje wystąpienia publiczne osiągały zamierzony efekt. Zrozumiałem jak bardzo liczą się forma i sposób przekazu oraz umiejetność budowania określonych emocji."

  Marek Szcześniak, Wiceprezes Zarządu, ALIOR BANK S.A.

   

  “Rafał Olejniczak do prowadzonych przez siebie procesów podchodzi z ogromną odpowiedzialnością. Celnie pomaga zdiagnozować potrzeby coachingowe, elastycznie podchodzi do zmieniających się w trakcie procesu oczekiwań. Czas trwania dostosowuje do indywidualnych uwarunkowań.

  Profesjonalizm, rzetelność, uważność, poufność i nastawienie na realizację - to jego najcenniejsze cechy. Z całą pewnością polecam!”.

  Tomasz Machała, Redaktor Naczelny, Wirtualna Polska

  “Wyniki ankiet mówią same za siebie, wszyscy uczestnicy bardzo zadowoleni zarówno z wykładu [motywacyjnego] jak i z gry. Dzięki za zaangażowanie i energię jaka włożyłeś w przygotowanie wykładu.

  Dawno nie widziałam naszego zespołu tak wsłuchanego w wykład. Najczęstsza opinia wśród uczestników – że był bardzo motywujący i skłaniający do refleksji. Czyli osiągnęliśmy to na czym nam zależało.

  I bardzo się cieszę, że udało Ci się przemycić nawiązania do ich codziennej pracy. Co do samej gry to cieszę się, że przekonałeś nas do tej formy warsztatów po wykładzie. Bardzo ciekawe, dobre wnioski”.

  Agnieszka Prajsnar, Natur Produkt Zdrovit

  "Rafał Olejniczak prowadził dla Mercedes Benz Polska warsztaty z zakresu wystąpień publicznych i autoprezentacji. Wzięło w nich udział 24 menedżerów sieci dealerskiej. Warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników, glównie ze względu na ich praktyczny charakter oraz wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie prowadzącego."

  Mirosława Rudzka, Senior Manager, Mercedes-Benz Training

   

  “Praca z Tobą była kroplą, której zawsze brakowało mojej skuteczności. Trening z zakwasami, ale jakie efekty! Zawsze będę głosiła Twoją chwałę!”

  Malina Błańska, dziennikarka

  "Praca z Rafałem była inna niż się spodziewałem. Rafał zwrócił mi uwagę na takie aspekty, których wcześniej sobie nie uświadamiałem, a które okazały się kluczowe by moje wystąpienia publiczne osiągały zamierzony efekt. Zrozumiałem jak bardzo liczą się forma i sposób przekazu oraz umiejetność budowania określonych emocji."

  Marek Szcześniak, Wiceprezes Zarządu, ALIOR BANK S.A.

   

  “Rafał Olejniczak przygotowywał wyższą kadrę menedżerską banku (członkowie zarządu, dyrektorzy pionów i departamentów) do wystąpień publicznych.

  Metoda, która stosuje Rafał Olejniczak pomaga wydobyć potencjał mówcy, bazuje na jego mocnych stronach, pozwala podkreślić najważniejsze aspekty tego, co chce powiedzieć. To wszystko przynosi znakomite efekty w zakresie podniesienia umiejętności mówców, ich pewności siebie oraz odbioru przez publiczność. Zdecydowanie rekomenduje współĻracę z Rafałem Olejniczakiem w zakresie przygotowania do wystąpień publicznych”

  Marcin Herman, Dyrektor Do Spraw Komunikacji Wewnętrznej i Wizerunku Pracodawcy, Alior Bank S.A.

   

  "Poprosiłem o wsparcie w związku z tym, że mieliśmy problem z wdrażaniem zarządzania przez cele. Dzięki temu jak cały proces, sytuacja sie ustabilizowała. Bardzo dobrze mi sie z Tobą pracowało. Jesteś świetny w tym, co robisz. Bardzo dziękuje."

  Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego

   

  “Rafał jest profesjonalnym coachem, który wspiera proces rozwoju człowieka. Magia spotkań z Rafałem polega na tak zręcznym prowadzeniu, że wydaje się, że do wszystkiego dochodzimy sami co wspiera późniejszą pracę. Mnie szczególnie ujęły trafne i rzeczowe podsumowania, porządkujące każdą sesję i diagnozujące obszary do pracy. Rafał to mądry człowiek. Proces coachingu jest był dla mnie ciekawą pracą jak zmiana nastawienia czy komunikacji może zmienić moją ocenę sytuacji. Wychodzę z pozycji krytycznego widza do zaciekawionego uczestnika, dzielącego się swoimi potrzebami. To proces który buduje mnie jako człowieka uczciwego względem siebie a nie nauka zakładania kolejnej maski menadżera, żony czy matki. Ta uczciwość do mnie przemawia i daje komfort patrzenia w lustro z coraz większą sympatią. ”.

  Paulina, Warszawa

  “Miałam przyjemność współpracować z Panem Rafałem Olejniczakiem w 2018 roku w kilku projektach szkoleniowo- coachingowych i zdecydowanie mogę polecić go jako osobę godną zaufania i wspaniałego fachowca.
  Rafał Olejniczak swoją wiedzą, wnikliwością, wyczuciem i zaangażowaniem wspierał Reynaers Polska Sp. z o.o. w realizowanych projektach, a my mogliśmy obserwować jak pozytywnie zmienił się zespół, z którym Rafał pracował w tym roku.
  "

  Monika Cużytek, Dyrektor HR, Reynaers Polska

  "Miałam ostatnio przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Rafała Olejniczaka. Słowo przyjemność zostało tu użyte celowo. To w jaki sposób został nam przedstawiony temat negocjacji było czystą przyjemnością, a również fajną zabawą. Najpierw gra z udziałem uczestników, potem analiza naszych zachowań. Na wszystkie pytania otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Prowadzący wie o czym mówi. Dodatkowym atutem jest nienaganna dykcja co w połączeniu z doskonałym warsztatem i profesjonalizmem czyni szkolenie bardzo wartościowym i przydatnym. Polecam wszystkim którzy chcą się czegoś nauczyć a przy okazji dobrze bawić."

  Izabela Siemienowicz Sklejka- Pisz Paged S.A.

  "Rafał Olejniczak to człowiek, którego wiedza poparta jest doświadczeniem i który potrafi przekazać ją słuchaczom. Szkolenia przeprowadzane przez Rafała mogłyby trwać i trwać - jego po prostu chce się słuchać. Ogromna dawka wiedzy została nam przekazana w sposób ciekawy i z humorem.

  Dodatkowo jeśli poszukujesz szkolenia szytego na miarę to tylko u Rafała - profesjonalnie podchodzi do każdego tematu i oczekiwań Klienta, wysłucha, doradzi i przygotuje ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb."

  Monika Paleczna, specjalista ds. marketingu i PR, Menard Polska

  "To co w sesjach z Rafałem było najlepsze, to poczucie bezpieczeństwa, jakie mi stworzył. Dostałam wsparcie, którego potrzebowałam."

  N. z Warszawy

  “Spotkania z Rafałem nigdy się nie nudzą. W łatwy i przyjemny sposób można nauczyć się grać emocjami. Wiele zrozumiałem dlaczego w taki a nie inny sposób moi klienci reagują przy rozmowie ze mną. Teraz to nie jest wiedza tajemna dla mnie”.

  Robert Tracz

  “Rafał Olejniczak na nasze zlecienie przeprowadził szereg szkoleń z obszarów: coachingu, rozwoju osobistego, komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, kreowania wizerunku, psychologii biznesu, public relations, technik sprzedaży i negocjacji.

  Zarówno przekazywanie wiedzy w sposób przystępny i atrakcyjny jak i zastosowanie ciekawych ćwiczeń praktycznych, wpłynęło na bardzo pozytywną ocenę każdego szkolenia i ogromne zadowolenie uczestników.

  A wszystko w przyjaznej atmosferze, gdzie entuzjazm, zaangażowanie oraz pozytywna energia Rafała Olejniczaka udzielała się wszystkim, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

  Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi szkoleniowe Rafała Olejniczaka jako solidnego, profesjonalnego partnera biznesowego, gwarantującego wysoką jakość szkoleń.”

  Ireneusz Kozera, The Quality Of Life

  “Praktyczne podejście, zakres materiału oraz cenne uwagi i rady zmieniły moje podejście do samego etapu przygotowania się, obserwacji siebie, analizy potrzeb ludzi do których mówię. W praktyce przełożyło się to na dużo pewniejszą postawę, bardziej przejrzysty przekaz. W znaczącym stopniu podniosło moje kompetencje menedżerskie, bo jako osoba która zarządza ludźmi, potrzebuję tak się komunikować, by skutecznie inspirować, uczyć i być liderem.”

  Jarosław Wojewódzki, dyrektor sprzedaży, Auto Idea Warszawa

  "Poszedłem na coaching bez przekonania, z polecenia kolegi. Myślałem, że to tania motywacja w rodzaju 'Jesteś zwycięzcą'. Tymczasem zobaczyłem czym jest profesjonalny coaching praktykowany przez zawodowca. To bardzo skuteczna forma pomocy psychologicznej. Poukładałem swoje zawodowe sprawy już po kilku spotkaniach."

  M. z Warszawy

  “Warsztat Rafała był dla mnie przydatny i pożyteczny, bo jest skoncentrowany na praktyce i ćwiczeniach. Wiem jak się przygotować do wszelkiego rodzaju wystąpień publicznych, np. na eventach firmowych czy przed kamerą. Jak mówić, jak siedzieć, jak stać, żeby być dobrze odbieranym. To nie była stata czasu tylko zajęcia z praktykiem."

  Jakub, Sosnowiec

  Warsztaty z Rafałem Olejniczakiem to użyteczna wiedza, ciekawe ćwiczenia, a także (a może przede wszystkim) lepsze poznanie siebie. Od czasu szkolenia nie unikam trudnych kwestii i zarządzam konfliktami, prezentacje nareszcie przynoszą oczekiwany skutek, dzięki maksymie 'Lepiej być szczęśliwym niż mieć rację' dużo szybciej nadaję priorytety kwestiom błahym, ważnym, bardzo ważnym (chociaż to akurat było poza programem ;))."

  Bogumiła Wiktorowicz

  "Rafał w każdym momencie szkolenia koncentruje się na praktycznym zastosowaniu prezentowanej wiedzy, bazując na przykładach z własnego doświadczenia, inicjując ćwiczenia, które każdorazowo zakończone były obszernym komentarzem i wskazówkami. Dzięki temu wszyscy uczestnicy w łatwy sposób mogą zastosować poznane narzędzia we własnym zakresie. Dla mnie szczególnie cenne okazały się narzędzia z zakresu coachingu menadżerskiego. Wykorzystuję elementy rozmowy coachingowej (model GROW) oraz narzędzia optymalizujące komunikację biznesową (kwadratowa komunikacja wg Schulza von Thun'a) i autorski model Rafała dotyczący wystąpień i prezentacji (w tym także ustalanie celów). Z pełnym przekonaniem o wartości, jaką niesie ze sobą szkolenie Rafała zachęcam do korzystania z jego usług. Dlaczego? Po raz pierwszy (pisze to uczestnik wielu szkoleń biznesowych, także coachingowych) mam poczucie zmiany, którą zainicjował Rafał w moim życiu zawodowym. Pierwszy raz także miałem okazję uczyć się od praktyka, który mówi jak, pokazuje jak, sprawdza efekty u kursantów i skutecznie motywuje.”

  Hubert Czejarek

  “Poznawanie dobrych ludzi, korzystanie z ich otwartości, uśmiechu, wiedzy i doświadczenia może zmienić nasze życie. Możemy narzekać na pracę, męża, żonę, dzieci, sąsiadów bez żadnych konsekwencji. Możemy robić z siebie ofiarę i jako ofiara spędzić resztę życia wzbudzając litość i współczucie. Możemy brnąć w tzw. "polskie narzekanie". Jednakże zawsze mamy wybór. Możemy wyjść z domu i spotkać z taką osobą jak Rafał. Sesje szkoleniowe z Rafałem pozwoliły mi na odkrycie problemów, lubię je nazywać „wyzwaniami”, z którymi się borykałam i na samodzielne znalezienie sposobów ich rozwiązania. Rafał przypomniał mi, że warto cieszyć "drogą" czyli życiem. Dlatego teraz pozwalam sobie na zmianę planów i nie traktuję tego w kategoriach ucieczki, porażki, a nowych doświadczeń, wyzwań i lekcji życiowych”.

  Anna z Warszawy

  “Zajęcia z Tobą są przydatne, bo są praktyczne. Mówisz ciekawie, bo o rzeczach, które nas interesują i które nam się przydadzą. Wychodzisz po za granice szkolenia, radzisz, zachęcasz do działania. Dajesz do myślenia - to wszystko od nas zależy jak wypadniemy. Jeżeli będziemy ćwiczyć, będzie coraz lepiej.

  Nie jestem w stanie przestać stresować się podczas wystąpień np na uroczystościach, ale mój sposób myślenia się nieco zmienił. Wykonuję swoją prace najlepiej jak potrafię i chcę. Jeżeli będą niedociągnięcia, to może nikt tego nie zauważy, ja mogę być przez to też bardziej wiarygodna.

  Dziękuję Ci Rafał za "ludzkie" i praktyczne podejście do grupy. Cieszę się, że Cię poznałam."

  Jeżeli, ktoś, w temacie wystąpień publicznych jest laikiem - Ty go dobrze nakierujesz, jeżeli "już w tym siedzi", to udoskonali, poprawi to co robi. Szkolenie z Tobą, było dobrze wykorzystanym czasem”.

  Natalia Kozdrowiecka

  “Kiedy myślę o odbytych szkoleniach coachingowych u Rafała… to czuję się zmotywowana do pracy nad sobą i chciałabym więcej takich doświadczeń. Polecam!”

  Magda Krajewska

 • MOJA HISTORIA

  Różnorodne doświadczenia życiowe i zawodowe pomagają mi w mojej praktyce

  broken image

  RAFAŁ OLEJNICZAK (53 lata)

  W roku 2015 zmieniłem swoje życie zawodowe. Zdecydowałem, że po 20. latach kariery menedżerskiej i biznesowej, skupię się na rozwijaniu życiowej pasji: wspieraniu innych i dzieleniu się doświadczeniem zawodowym. W 2016 roku rozpocząłem praktykę jako profesjonalny coach, mentor i niezależny konsultant, a następnie w roku 2022 jako terapeuta Gestalt (aktualnie na 3. roku 4-letnich studiów podyplomowych).
  Większość życia spędziłem w mediach: byłem dziennikarzem, menedżerem i twórcą. Przeszedłem długą drogę od lokalnego reportera na Śląsku do lidera w międzynarodowej grupie medialnej, redaktora naczelnego, dyrektora rozwoju i członka zarządu.
  Przez blisko 20 lat współtworzyłem Radio ZET i Grupę Eurozet z jej wszystkimi stacjami: Chillizet, Zet Gold (obecnie Meloradio), Antyradio, Radio Plus. Odpowiadałem za rozgłośnie radiowe słuchane codziennie przez ponad 10 milionów Polaków. W latach 1999-2009 i 2011-2015 realizowałem największe projekty programowe i promocyjne Radia ZET i Grupy Eurozet, zarządzałem około 500-osobowym zespołem, pracowałem z największymi talentami medialnymi (np. Moniką Olejnik, Szymonem Majewskim, Jarosławem Kuźniarem, Rafałem Bryndalem i wieloma innymi).
  Doświadczenie telewizyjne zdobywałem przede wszystkim w TVP1 i TVP2 w latach 2011-2015. Byłem m.in. współtwórcą telewizyjnych plenerowych koncertów muzycznych, które każdego lata przyciągały przed telewizory po kilkanaście milionów widzów.
  Równolegle rozwijałem pasje artystyczne: byłem scenarzystą i reżyserem wydarzeń kulturalnych i teledysków, ale przede wszystkim fotografem. Jako fotograf współpracowałem z wydawnictwem National Geographic, które w roku 2010 było wydawcą mojego pierwszego albumu fotograficznego (projekt "Pierwsi w Polsce"). W roku 2013 wydawnictwo National Geographic było patronem mojej trzeciej indywidualnej wystawy fotograficznej pt. "Wszystkie niewłaściwe momenty". Kuratorem wystawy był fotograf National Geographic Tomasz Tomaszewski, a gościem Kent Kobersteen, były redaktor naczelny National Geographic.
  Po świadomym pożegnaniu się ze światem mediów i kultury, realizuję swoją pasję wspierania ludzi i organizacji.
  Jako psychoterapeuta (w trakcie szkolenia) wspieram w problemach i kryzysach, w cierpieniu i rozwoju. Zapraszam Klientów, którzy potrzebują wsparcia, bez względu na płeć, orientację seksualną, status społeczny i charakter problemów czy doświadczeń z jakimi przychodzą.
  Jako konsultant, coach, mentor i ekspert w dziedzinach odpowiedzialnego przywództwa, zarządzania i komunikacji wspieram liderów, zespoły i organizacje w rozwoju kompetencji przywódczych, menedżerskich i komunikacyjnych. Pomagam liderom doświadczać odpowiedzialnego przywództwa, a zespołom efektywnie współpracować. Uczę tajników efektywnej komunikacji i feedbacku, wystąpień publicznych, pracy przed kamerą i sztuki prezentacji. Specjalizuję się w interwencjach kryzysowych. Moim największym atutem jest doświadczenie, i życiowe, i zawodowe. W pracy z klientami biznesowymi wykorzystuję własne sukcesy i porażki swojej 20-letniej kariery liderskiej. Pracowałem/pracuję m.in. dla: Biogen Poland, Mercedes Benz Polska, Orange, Wirtualna Polska, Xelion, BCG Platinion, Mrs Sporty, Alior Bank, Zdrovit, Tatrzański Park Narodowy, Adamed Pharma, Reynaers Aluminium, Menard Polska, a także Nationale Nederlanden, ING, Henkel, Bank Pocztowy, Paged, Dentons, Samsung, Polfa Warszawa, General Electric, Asseco, Tygodnika Polityka (więcej w zakładce MOI KLIENCI).
  Bywam wykładowcą akademickim na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie: Zarządzanie i Przywództwo, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2020-2022). Współtworzę nowatorski program rozwojowy dla liderów Game Changers Academy - Master Of Business Change (2017-2022).
  Jestem absolwentem: Uniwersytetu Śląskiego, Canadian International Management Institute, Uniwersytetu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Studiuję psychoterapię w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie (więcej o Gestalcie TU).
  Jestem także zaangażowanym ojcem. Moja córka (rocznik 2018) jest moją największą inspiracją. Uczy mnie spokoju, pokory, cierpliwości, wyrozumiałości, priorytetów i doświadczania każdej chwili. Z jednej strony trzyma przy ziemi, z drugiej pozwala bujać w obłokach. Wydobywa ze mnie wszystko co najprawdziwsze i najlepsze. Pomaga mi stawać się sobą.
  To co łączy wszystkie moje życiowe aktywności to pasja, ciekawość, profesjonalizm, doświadczenie i poczucie humoru. Pasja, bo kocham to, co robię i się w to angażuję. Ciekawość, bo jestem niezmiennie ciekaw ludzi i świata. Profesjonalizm, bo ciągle się uczę od innych. Doświadczenie, bo w swoim życiu wiele przeżyłem i doświadczyłem, popełniłem też wiele błędów. Poczucie humoru, bo mam już dystans do siebie i świata i cieszę się życiem każdego dnia.
 • SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

  Napisz do mnie maila, sms-a lub zadzwoń (KLIKNIJ IKONĘ)

  broken image
  broken image